Monday, 27 June 2016

My 4 phrases of Chinese.

Chinese  Mandrian  food phraeses .

Wo chi  han  bao bao. (I eat hambugers.)

wo chi ji rou. ( I eat chicken meat. )

Wo bu chi xiang jiao .( I don't eat banana.)

Wo bu chi mian tiao. (I don't eat noodles.)

No comments:

Post a Comment